++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์Œ

การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯ ปีการศึกษา 2561
รายงานข่าว:   ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายศุภพิสิษฐ์ ไกรศรวัชร ผู้อำนวยวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร พร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน นักศึกษาและครูที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ด้วยความทุ่มเทกำลังสมอง แรงกาย แรงใจ และได้รับรางวัลชนะเลิศได้ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป รายชื่อโครงงานที่เข้าประกวด ดังนี้ 1.โลชั่นข้าวทับทิมชุมแพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน โดย นางสาวจันทิมา แก้วคำ นางสาวจิติณัณท์ นามประเสริฐพร และนางสาวกนิษฐา มีเกิด นักเรียนแผนกวิชาการตลาด ครูผู้ควบคุมคือ ครูวิไลรัตน์ ถมทอง ครูสุนิตยา อินเรือน และครูพิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ 2. ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคกุ้งแห้งของพริก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับ ปวช. โดย นางสาวขนิษฐา บุญราช นางสาวจิตติกานต์ บุญขัน นางสาวสุพิชา สมรูป และนางสาวธิติพร อุดมสิริศิลป์ แผนกวิชาการบัญชี ครูผู้ควบคุมคือ ครูพูลทรัพย์ สุภา 3. ประสิทธิภาพสารสกัดดาวเรืองในการควบคุมเชื้อราโรคแอนแทรกโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับ ปวส. โดย นางสาวกิ่งกาญจน์ ชิตอินทร์ นางสาวพรรณนิภา รสพล และนางสาวสุพรรษา ฟักปลั่ง แผนกวิชาการบัญชี ครูผู้ควบคุม ครูพูลทรัพย์ สุภาพ
จำนวนผู้อ่านข่าว™: [2] คน™   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่ˆ: [05 ก.ค. 2561]   เวลา : [ 17:59:07]              

ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และคณะทำงาน
รายงานข่าว:   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภพิสิษฐ์ ไกรศรวัชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงานติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เยียมชมห้องเรียนและห้องสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตและห้องแม่ข่ายศูนย์อินเทอร์เน็ต ระบบการบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายไร้สาย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
จำนวนผู้อ่านข่าว™: [16] คน™   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่ˆ: [08 มิ.ย. 2561]   เวลา : [ 15:51:43]              

มอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
รายงานข่าว:   วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายศุภพิสิษฐ์ ไกรศรวัชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยงานวัดผลและประเมินผล จัดทำเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา
จำนวนผู้อ่านข่าว™: [27] คน™   ประเภทข่าว: วิชาการ
วันที่ˆ: [01 มิ.ย. 2561]   เวลา : [ 10:55:56]              


>> ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และคณะทำงาน   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ˆ : 08 มิ.ย. 2561
>> มอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี   ประเภท : วิชาการ วันที่ˆ : 01 มิ.ย. 2561
>> วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day   ประเภท : กิจกรรม วันที่ˆ : 01 มิ.ย. 2561
>> กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ   ประเภท : กิจกรรม วันที่ˆ : 01 มิ.ย. 2561
>> โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2561   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ˆ : 01 มิ.ย. 2561
   
 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระ
นายศุภพิสิษฐ์  ไกรศรวัชร

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก]แผนกวิชา
  >> สาขาวิชา สามัญสัมพันธ์
  >> สาขาวิชา การบัญชี
  >> สาขาวิชา การเลขานุการŒ
  >> สาขาวิชา การตลาด
  >> สาขาวิชา การโรงแรมและท่องเที่ยว
  >> สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  >> สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์


อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
  >> สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
  >> วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
  >> วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
  >> วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
  >> วิทยาลัยการอาชีพนครไทย


  เอกสาร / คำสั่งวิทยาลัย

Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
  • แบบฟอร์มพัสดุ
  • เอกสาร ดาวน์โหลดงานต่างๆ
 >> บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร:
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 20 มิ.ย. 2560 ]
 >> บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทเอกสาร:
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 08 ก.ค. 2559 ]
 >> บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทเอกสาร:
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 04 มิ.ย. 2559 ]
 >> บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทเอกสาร:
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 04 มิ.ย. 2559 ]
     
ผลงาน วิจัย
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประสิทธิภาพสารสกัดดาวเรืองในการควบคุมเชื้อราโรคแอนแทรกโนส ของมะม่วงน้าดอกไ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 26 มิ.ย. 2561 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคกุ้งแห้งของพริก ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 26 มิ.ย. 2561 ]
 >> เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพโหลด : [ 16 ก.พ. 2561 ]
 >> ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานทะเบียน
วันที่อัพโหลด : [ 23 ก.ย. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการเลขานุการ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการเลขานุการ
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการตลาด ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการตลาด
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาการบัญชี ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> หัวข้อวิจัย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ค. 2560 ]
 >> การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานชั้นสูงของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพโหลด : [ 06 ก.ค. 2560 ]
 >> วิจัย การพัฒนาความสามารถทางการเรียน รายวิชากฎหมายคอมพิเตอร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง พ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพโหลด : [ 06 ก.ค. 2560 ]
 >> วิจัย การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนม ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่อัพโหลด : [ 06 ก.ค. 2560 ]
 >> ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาประสิทธิภาพแห้วหมูในการกำจัดเห็บสุนัข ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วันที่อัพโหลด : [ 23 มิ.ย. 2560 ]
 >> ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาย้อมผ้าสีดำด้วยวัสดุธรรมชาติ ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วันที่อัพโหลด : [ 23 มิ.ย. 2560 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาป้องกันกำจัดยุงด้วยน้ำส้มควันไม้สกัดสารสมุนไพร ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 28 ก.ค. 2559 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาป้องกันก้าจัดยุงด้วยน้าส้มควันไม้สกัดสารสมุนไพร ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 08 ก.ค. 2559 ]
 >> โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้สกัดสารสมุนไพร ในการกำจัดปลวก ประเภทเอกสาร:
ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 08 ก.ค. 2559 ]
     
ผลงานวิชาการ
Untitled Document
1 สื่อ CAI วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดย: นายอนุสิษฐ   ประเสริฐดี
2 สื่อ CAI การร่างภาพเพื่องานกราฟิก โดย: นางเสาวลักษณ์   ฤทธิ์เรืองเดช
3 สื่อ CAI พื้นฐานเกี่ยวกับงานเลขานุการ โดย: นางสวิชตา   ทิมทอง
4 สื่อ CAI การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ โดย: นางนภาวดี    รัตนอนันต์
5 สื่อ CAI การจัดซื้อเบื้องต้น โดย: นางสาวณธษา   พระเสมา
6 สื่อ CAI การบัญชีห้างหุ้นส่วน โดย: นางพัชร์หทัย   ชาตินันท์
7 สื่อ CAI เบเกอร์รี่ โดย: นายพยุงศักดิ์   บุญศิริ 
8 สื่อ CAI การส่งเสริมการขาย โดย: นางเพ็ญศรี    ลือชาสัตย์
9 สื่อ CAI การบัญชีเบื้องต้น โดย: นางสาวภิรญา   จันทร์รักษ์
10 สื่อ CAI พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย: นางพูลทรัพย์  สุภา
   
 >> รายงานประจำเดือนมิถุนายน จากระบบ GFMIS ปี 2561 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 05 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนพฤษภาคม จากระบบ GFMIS ปี 2561 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 11 มิ.ย. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนเมษายน จากระบบ GFMIS ปี 2561 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 11 พ.ค. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ จากระบบ GFMIS ปี 2561 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 06 มี.ค. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนมกราคม จากระบบ GFMIS ปี 2561 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.พ. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนธันวาคม จากระบบ GFMIS ปี 2560 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 08 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน จากระบบ GFMIS ปี 2560 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 13 ธ.ค. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนตุลาคม จากระบบ GFMIS ปี 2560 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 07 พ.ย. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนกันยายน จากระบบ GFMIS ปี 2560 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 05 ต.ค. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนสิงหาคม จากระบบ GFMIS ปี 2560 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 07 ก.ย. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จากระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 09 ส.ค. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนมิถุนายน จากระบบ GFMIS ปี 2560 ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 05 ก.ค. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จากระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 12 มิ.ย. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนเมษายน 2560 จากระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 12 มิ.ย. 2560 ]
 >> รายงานประจำเดือนมีนาคม 2560 จากระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร:
งบทดลองประจำเดือน
และรายละเอียดประกอบงบ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการบัญชี
วันที่อัพโหลด : [ 12 มิ.ย. 2560 ]
 >> สัญญาการยืมเงิน ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มการเงิน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการเงิน
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
 >> ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รายงานการเดินทาง) ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มการเงิน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการเงิน
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
 >> แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มการเงิน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการเงิน
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
 >> ใบแนบเบิกค่าชดเชยน้ำมัน ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มการเงิน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการเงิน
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
 >> ใบรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะ ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มการเงิน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานการเงิน
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
     
 >> รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 29 ม.ค. 2561 ]
 >> แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 27 ธ.ค. 2560 ]
 >> แผนพัฒนาคุณภาพภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2564 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
 >> รายงานผลการปฏิบัติการประจำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 28 มี.ค. 2560 ]
 >> แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวางแผนและงบประมาณ
วันที่อัพโหลด : [ 23 พ.ย. 2559 ]
 >> ตารางการสอบ และตารางพบนักเรียน นักศึกษา ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ประเภทเอกสาร:
แผนการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวัดผลและประเมินผล
วันที่อัพโหลด : [ 25 ก.ค. 2559 ]
     
 >> คู่มือ Office 365 ประเภทเอกสาร:
ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วันที่อัพโหลด : [ 31 พ.ค. 2560 ]
 >> ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เรื่อง การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ ประเภทเอกสาร:
ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวัดผลและประเมินผล
วันที่อัพโหลด : [ 15 มิ.ย. 2559 ]
     
 >> ใบขออนุญาตใช้รถราชการส่วนกลางของวิทยาลัยฯ ประเภทเอกสาร:
แบบฟอร์มพัสดุ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานพัสดุ
วันที่อัพโหลด : [ 05 เม.ย. 2561 ]
     
 >> การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประเภทเอกสาร:
เอกสารอื่นๆ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2561 ]
 >> แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ปีพุ ประเภทเอกสาร:
เอกสารอื่นๆ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 27 ต.ค. 2560 ]
 >> แบบคุณลักษณะ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ปี ประเภทเอกสาร:
เอกสารอื่นๆ
ฝ่ายรับผิดชอบ :
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วันที่อัพโหลด : [ 27 ต.ค. 2560 ]
       ภาพกิจกรรม

  

[กีฬาภายใน "บึงพระเกม.....]
  

[กิจกรรมวันแม่แห่งชาต.....]
  

[กิจกรรมวันภาษาไทยแห่.....]
  

[กิจกรรม Big Cleaning.....]
  

[พิธีถวายพระพรชัยมงคล.....]Untitled Document


       
       
       
       
[ ระบบบริหารจัดการข้อมูล ]
แผนและงบประมาณ
       
   
       
ระบบสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูล
ยอดผู้เข้าชม : 000037504  คน™ 
 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail: phitsanulok06@vec.mail.go.th
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ