++  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3   ++
 
Untitled Document
 
 

 


   ข่าวประชาสัมพันธ์Œ

[ แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]


หัวข้อข่าว : : มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ
       
รายละเอียด : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายศุภพิสิษฐ์ ไกรศรวัชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก มอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม รายชื่อและประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 1.ทักษะ The Marketing Chalenge รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอภิญญา โพธิ์ทอง นางสาวสุธิดา ทองเจริญ นางสาววาสนา ขุนเสนาะ ครูวิไลรัตน์ ถมทอง ครูผู้ควบคุม 2. การเขียนแผนธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปริศนา สิงห์อยู่ นางสาวเหมสุดา บุญพิมพ์ นางสาวศุภนิดา บุญพิมพ์ นางสาวรัตติยา ผลเจริญ นางสาวธนพร ศรีปาน ครูเปรมกลม ภูลำพา ครูผู้ควบคุม 3. การขายสินค้าออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ นายภูมินทร์ บุญสุข นายเจนภพ เจริญทัพ ครูเกื้อกูล วงษ์เสรี ครูผู้ควบคุม 4. การจัดการโลจิสติกส์ฯ รางวัลชนะเลิศ นางสาววราพร บริหาร นางสาวกรรณิการ์ บุญรัตนวิชัย นายสมบูรณ์ ทองทรัพย์มณี นายปราบปราม อ่อนตา ครูพิริยา บุญเย็น ครูผู้ควบคุม 5.การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic รางวัลชนะเลิศ นางสาวธัญญารัตน์ มอญปาน ครูโกวิท บวบนา ครูผู้ควบคุม 6.การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair รางวัลชนะเลิศ นายรวิพล ชีวะกุล ครูโกวิท บวบนา ครูผู้ควบคุม 7. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รางวัลชนะเลิศ นางสาวเกตุนรินทร์ จำปารุ่ง นางสาวจุฑารัตน์ เทียมวงค์ นางสาวพรวรินทร์ จันดา นายกัณฑ์ฏภัทร์ ศุภะกุลสวัสดิ์ ครูผู้ควบคุม 8.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รางวีัลชนะเลิศ นางสาวขนิฐา บุญราช นางสาวนัฐฐา ยอดสมใจ ครูภิรญา จันทร์รักษ์ ครูผู้ควบคุม 9. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอภิรดี นาคอ่อน นางสาวปนัดดา เรืองทอง ครูสาโรจน์ สอนโต ครูผู้ควบคุม 10. ทักษะพิมพ์ไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ นางสาวรุ่งอรุณ พอนิคม ครูรัตน์ติกรณ์ รพีนิพนธ์ ครูผู้ควบคุม 11. ทักษะการใช้เทคโนโลยีผลิตหนังสือฯ นางสาวเกษมณี เปียฉิม ครูเกษรีย์ เอกพันธุ์พงษ์ ครูผู้ควบคุม ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนนักศึกษาทุกคน
       
ประเภทข่าว : วิชาการ จำนวนผู้อ่าน : 157  
         
เวลา : 10:47:34 วันที่ ˆ : 12 พ.ย. 2561  
         
 


 

 
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  
เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จัหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์Œ :: 055-337551 โทรสาร :: 055-337553
Web site :: http://www.bpcc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์Œ/E-mail :: bungphra410@gmail.com
พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์š :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ